[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

     เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวงที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 / ก.พ. / 2564
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

     กำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 16 / ก.พ. / 2564
[ เข้าชม/Comment 21/0 ]

ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่

     ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ 19 / ม.ค. / 2564
[ เข้าชม/Comment 59/0 ]

กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563

     จังหวัดสกลนครร่วมกับอำเภอเมืองและเทศบาลตำบลธาตุนาเวง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 9 / พ.ย. / 2563
[ เข้าชม/Comment 97/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 820/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 756/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 708/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 730/0 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
     ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วงเงิน 787,000 บาท 25 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 498/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง(ส.ถ.๑/๑)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง(ผ.ถ.๑/๑)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า2,000เรื่อง FWIPTV ชมฟรีก่อนใคร (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
เว็บการลงทุนที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ sa168 (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
น้องโบว์สาวน้อยสุดสวยหุ่น XXX (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อง FWIPTV (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
เว็บหนังออนไลน์ระดับ4Kที่ดีที่สุด (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อง FWIPTV (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
ประกันความเสี่ยงออนไลน์ (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
การตรวจการสรรพากร (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
การศึกษาการลงทุน (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
น้ำพริกปลาจี่ อาหารเหนือ (อ่าน 50 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 << กุมภาพันธ์ 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
  ip ของคุณ คือ 3.235.108.188
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
26 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
49 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
1241 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
1080 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
2321 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
67240 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

 

Link OUT

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • จังหวัดสกลนคร
 • ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
 • ค้นหาที่พักสกลนคร
 • เว็บไซค์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • http://www.thatnaweng.go.th/index.php?name=corruption
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.thatnaweng.go.th/index.php
  เทศบาล


   

  Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
  83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
  E-mail : thatnaweng@gmail.com

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์