[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

     นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาลัยราชภัฎสกลนคร 13 / พ.ค. / 2562
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 13 / พ.ค. / 2562
[ เข้าชม/Comment 8/0 ]

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 13 / พ.ค. / 2562
[ เข้าชม/Comment 3/0 ]

จุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการ จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562 13 / พ.ค. / 2562
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 498/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 461/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 423/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 428/0 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
     ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วงเงิน 787,000 บาท 25 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 199/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ของศพด.บ้านมะขามป้อม ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ12 เดือน(1ต.ค.59-30ก.ย.60)
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน(1ต.ค.60-31มี.ค.61)
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มในกิจกรรมป้องกันการทุจริตและการบริหารราชการที่โปร่งใส
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี61
หลักเกณ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
โปรโมชั่นใหม่ “แจกโบนัส สูงสุดทันที 1,000 บาท” (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
S4P4.COM เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย (อ่าน 61 / ตอบ 0 )
ยาamoxicillin (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
โปรโมชั่น goldenslot sport สมัครสมาชิกใหม่ (อ่าน 79 / ตอบ 0 )
สุนัข (อ่าน 72 / ตอบ 0 )
หมา (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
เอดส์แมว (อ่าน 85 / ตอบ 0 )
แมวขนร่วง (อ่าน 75 / ตอบ 0 )
แมวร้อง (อ่าน 70 / ตอบ 0 )
กัญชาแมว (อ่าน 88 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง


<< พฤษภาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


  ip ของคุณ คือ 3.88.156.58
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
18 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
44 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
569 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
815 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
4031 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
45581 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

  หนังสือพิมพ์-ข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์ 
  สยามดารา 
  สยามรัฐ 
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์ 

Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์