[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561ครั้งที่ 1- 2-3

     บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 10 / ก.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

     เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 4 / ก.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 17/0 ]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 3 / ก.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 20/0 ]

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสกลนคร

     เมื่อวันที่12สิงหาคม 2561 นายชำนาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง นำพนักงานเทศบาลสมาชิกสภาฯพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 15 / ส.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 23/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 ซอยแสนสุข
     วงเงิน 234,400 บาท 15 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 406/0 ]
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 404/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 376/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 342/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 344/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบาลนาเวง
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐
ประการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิปัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่องการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 60-64 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
ปวดท้องข้างขวา (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
สุขภาพที่ดี (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
ปวดท้องข้างซ้าย (อ่าน 6 / ตอบ 0 )
ปวดท้อง (อ่าน 7 / ตอบ 0 )
ปวดหัวข้างขวา (อ่าน 6 / ตอบ 0 )
ปวดหัวข้างซ้าย (อ่าน 6 / ตอบ 0 )
มอลทีส (อ่าน 6 / ตอบ 0 )
พุดเดิ้ล (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
พิทบูล (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
บีเกิ้ล (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง


<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


  ip ของคุณ คือ 54.92.163.105
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
16 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
28 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
381 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
886 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
7231 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
39347 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

  หนังสือพิมพ์-ข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์ 
  สยามดารา 
  สยามรัฐ 
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์ 

Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์