[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559

การประชุสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1- 2 ประจำปี 2561

     บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-2 วันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลน 6 / มิ.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 21/0 ]

วันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร

     คณะผู้บริหารนำโดยนายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวงพร้อมสมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ของง จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 6 / มิ.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 18/0 ]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล

     24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 26 / เม.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 35/0 ]

โครงการประเพณีวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

     นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ในวันที่13เมษายน 2561 ณสำนักงานเทศบลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 17 / เม.ย. / 2561
[ เข้าชม/Comment 26/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 ซอยแสนสุข
     วงเงิน 234,400 บาท 15 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 376/0 ]
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 375/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 332/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 322/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 318/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐
ประการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิปัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่องการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 60-64 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลธาตุนาเวง 11 มิ.ย. 58
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
ข้าวไรซ์เบอรี่ (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
คอนแทคเลนส์ (อ่าน 17 / ตอบ 0 )
ขมิ้นชัน (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
ยาคุมฉุกเฉิน (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
ระบบย่อยอาหาร (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
สุนัข (อ่าน 17 / ตอบ 0 )
หมอ (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
กระเทียม (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
อาการคนท้อง (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง


<< มิถุนายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


  ip ของคุณ คือ 54.224.255.17
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
10 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
20 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
490 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
646 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
3888 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
36004 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

  หนังสือพิมพ์-ข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์ 
  สยามดารา 
  สยามรัฐ 
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์ 

Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-743751 Fax.042-743751 ต่อ 106
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์