[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

วันปิยะมหาราช 2561 จังหวัดสกลนคร

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เข้ารวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมรูปรัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 26 / ต.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 28/0 ]

กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร 22 / ต.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 32/0 ]

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

     เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 22 / ต.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 33/0 ]

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ของจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎส 22 / ต.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 48/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 432/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 400/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 362/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 366/0 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
     ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วงเงิน 787,000 บาท 25 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 143/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

การคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ของศพด.บ้านมะขามป้อม ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ12 เดือน(1ต.ค.59-30ก.ย.60)
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน(1ต.ค.60-31มี.ค.61)
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มในกิจกรรมป้องกันการทุจริตและการบริหารราชการที่โปร่งใส
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี61
หลักเกณ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบาลนาเวง
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
ทำใบขับขี่ ใส่รองเท้าแตะแบบรัดส้นได้มั๊ยครับ (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
ตามหาเว็บ NIKE Online อย่างเป็นทางการในไทย (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
Adidas superstar , stan smith ซื้อได้ที่ไหนคะ!!!! (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
เสื้อ Adidas Neo จากร้านดังตัวนี้ของแท้หรือเปล่าคะ (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 54 / ตอบ 1 )
สอบถามเรื่องก่อสร้างถนน ม.5 (อ่าน 50 / ตอบ 1 )
ปวดท้องข้างขวา (อ่าน 48 / ตอบ 0 )
สุขภาพที่ดี (อ่าน 47 / ตอบ 0 )
ปวดท้องข้างซ้าย (อ่าน 45 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง


<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


  ip ของคุณ คือ 34.203.225.78
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
20 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
36 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
379 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
898 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
8940 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
41056 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

  หนังสือพิมพ์-ข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์ 
  สยามดารา 
  สยามรัฐ 
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์ 

Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์