[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสกลนคร

     เมื่อวันที่12สิงหาคม 2561 นายชำนาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง นำพนักงานเทศบาลสมาชิกสภาฯพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 15 / ส.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 8/0 ]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุนาเวง 10 / ส.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 8/0 ]

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC (Area Based Collaborative Research)ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยมีประชาชนและนิสิตนักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวงเข้ารับการอบรม 8 / ส.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 8/0 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 31 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 13/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 ซอยแสนสุข
     วงเงิน 234,400 บาท 15 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 397/0 ]
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 392/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 358/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 336/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 333/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบาลนาเวง
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐
ประการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิปัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่องการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 60-64 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
ปอมเมอเรเนียน (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
ชิวาว่า (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
โรคเครียด (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
โรคภูมิแพ้ (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 (อ่าน 31 / ตอบ 0 )
บาดทะยัก (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
ไมเกรน (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
มะเร็งปอด (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
มะเร็งตับ (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
มะเร็งเต้านม (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง


<< สิงหาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


  ip ของคุณ คือ 54.225.55.174
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
7 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
25 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
544 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
863 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
5583 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
37699 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

  หนังสือพิมพ์-ข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์ 
  สยามดารา 
  สยามรัฐ 
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์ 

Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-743751 Fax.042-743751 ต่อ 106
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์